English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 11-12/2004

E. Kicko-Walczak, P. Jankowski 2011-12-12
Nienasycone żywice poliestrowe w świetle wymagań Unii Europejskiej

>>>

P. Jankowski, G. Rokicki, E. Kicko-Walczak 2011-12-12
Synteza monomerów zawierających hydrofilowe ugrupowania sulfonianowe oraz wodorozcieńczalnych żywic poliestrowych na ich podstawie

>>>

J. Pielichowski, P. Penczek, D. Bogdal, E. Wolff, J. Gorczyk 2011-12-12
Synteza nienasyconych żywic poliestrowych w warunkach promieniowania mikrofalowego (j. ang.)

>>>

P. Penczek, D. Abramowicz, G. Rokcki, R. Ostrysz 2011-12-12
Nienasycone żywice poliestrowe modyfikowane olejem roślinnym i dicyklopentadienem

>>>

J. Duliban 2011-12-12
Badania aktywności modyfikatorów aminowych z pierścieniem s-triazynowym w utwardzaniu nienasyconych żywic poliestrowych (j. ang.)

>>>

G. Groszek, J. Maziopa 2011-12-12
Katalizatory syntezy żywic winyloestrowych z epoksynowolaku i nienasyconego kwasu monokarboksylowego

>>>

E. Fabbri, P. Fabbri, M. Messori, F. Pilati, C. Tonelli, M. Toselli 2011-12-12
Modyfikacja powierzchni nienasyconych żywic poliestrowych za pomocą poli(perfluoroeterów) (j. ang.)

>>>

P. Król, J. Wojturska 2011-12-12
Wpływ budowy chemicznej i struktury nadcząsteczkowej na właściwości mechaniczne kompozycji poliuretan/nienasycony poliester o wzajemnie przenikających się sieciach polimerowych

>>>

M. Kędzierski, P. Penczek 2011-12-12
Nanokompozyty nienasycony poliester/montmorylonit otrzymywane metodą interkalacyjnej poliaddycji in situ (j. ang.)

>>>

M. Oleksy, M. Heneczkowski 2011-12-12
Tiksotropowe kompozycie nienasyconych żywic poliestrowych z modyfikowanymi glinami smektycznymi

>>>

W. Nowaczek, W. Królikowski, P. Penczek, J. Rosińska, Z. Bończa-Tomaszewski 2011-12-12
Niektóre aspekty badań nad otrzymywaniem stałych termoutwardzalnych tłoczyw poliestrowych

>>>

N. Zdrazilowa, B. Hausnerova, T. Kitano, P. Saha 2011-12-12
Rola różnych modyfikatorów w kompatybilizacji mieszanin PP/PET – charakterystyka reologiczna i strukturalna (j. ang.)

>>>

E. Kowalska, Z. Wielgosz, M. Żubrowska, S. Pasynkiewicz, M. Choroś 2011-12-12
Zastosowanie odpadowego fosfogipsu w kompozytach termoplastycznych i chemoutwardzalnych

>>>

Z. Czech, M. Urbala 2011-12-12
Zastosowanie nowych nienasyconych eterów organosilanowych w poliakrylanowych klejach samoprzylepnych sieciowanych kationowo promieniowaniem UV (j. ang.)

>>>

M. Sudoł, K. Czaja, J. Cybo, P. Duda 2011-12-12
Wpływ napromieniania wiązką elektronów na strukturę polietylenu o bardzo dużym ciężarze cząsteczkowym (PE-UHMW) stosowanego do implantów medycznych (j. ang.)

>>>