English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 11-12/2003

A. Krztoń-Maziopa, M. Ciszewska, J. Płocharski 2013-08-21
Ciecze elektroreologiczne — materiały, zjawiska, zastosowanie

>>>

R. Sikora, E. Bociąga 2013-08-21
Podobieństwo przepływów tworzyw polimerowych w kanałach narzędzi przetwórczych

>>>

R. Szymanski, J. Baran 2013-08-21
Rozkład ciężarów cząsteczkowych w polimeryzacji żyjącej przebiegającej z wymianą segmentów polimerowych spowodowaną przeniesieniem łańcucha na polimer z towarzyszącym rozrywaniem łańcucha. Cz. IV. Układy ulegające cyklizacji (j. ang.)

>>>

J. Pączkowski, M. Pietrzak, B. Pączkowska 2013-08-21
Czy powrotne przeniesienie elektronu wpływa na szybkość fotoinicjowanej polimeryzacji rodnikowej? (j. ang.)

>>>

P. Musţată, I. Bicu 2013-08-21
Żywice p-Nonylofenolowo/o-krezolowo/cykloheksanowo/formaldehydowe jako modyfikatory kompozycji samoprzylepnych (j. ang.)

>>>

G. Strobin, A. Włochowicz, D. Ciechańska, S. Boryniec, H. Struszczyk, S. Sobczak 2013-08-21
Parametry cząsteczkowe celulozy bakteryjnej. Wpływ temperatury i pH środowiska procesu biosyntezy (J. ang.)

>>>

R. Ukielski, F. Lembicz 2013-08-21
Wpływ chemicznej modyfikacji poli(tereftalanu butylenu) na właściwości elastyczne

>>>

K. Gadzinowska, E. Piorkowska 2013-08-21
Wpływ grubości próbki i zarodkowania na powierzchniach na kinetykę krystalizacji i-PP badaną metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej (j. ang.)

>>>

Z. Członkowska-Kohutnicka, M. Zielonka, D. Wilson-Polit, R. Kwiatkowski, J. Sobczak, J. Leszczyńska, J. Kozakiewicz, A. Winiarska 2013-08-21
Właściwości roztworów oraz powłok prepolimerów polisiloksanouretanowych zawierających mikrożele

>>>

R. Ukielski, A. Kozłowska 2013-08-21
Odwracalna przemiana endotermiczna obserwowana w termoplastycznych elastomerach multiblokowych w przedziale średniej temperatury pomiaru metodą DSC

>>>

M. Uhniat, M. Zemlak, S. Kudła, W. Balcerowiak 2013-08-21
Reometryczne badania procesów sieciowania polietylenu i kopolimerów etylenu wobec nadtlenków. Cz. II. Porównanie przebiegu reakcji sieciowania PE-LD, PE-LLD i kopolimeru etylen/octan winylu

>>>

L. Krochmalowa 2013-08-21
Polimerowo-oligomerowe kompozycje w powłokach lakierowych na przykładzie kompozycji polichlorowinylowo-epoksydowej

>>>

W. Ochędzan-Siodłak, B. Mazoń 2013-08-21
Wpływ przygotowania próbek na wyniki oznaczania metodą chromatografii żelowej ciężaru cząsteczkowego polietylenu otrzymanego wobec aktywowanego metyloaluminoksanem katalizatora cyrkonocenowego — Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

>>>

K. Kowalczyk, T. Spychaj 2013-08-21
Ciecze jonowe jako dogodne utajone utwardzacze żywic epoksydowych — Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

>>>