English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Jeziórska

RAPID COMMUNICATION: Nowe wartościowe materiały polimerowe

z odpadów tkanin zawierających PET (j. ang.)

Polimery 2005, nr 6, 468


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.468


Streszczenie

Odpady produkcyjne tkanin zawierających poli(tereftalan etylenu) PET (rys. 1) poddano recyklingowi metodą wytłaczania reaktywnego w celu wytworzenia nowych materiałów polimerowych o korzystnej charakterystyce. Odpady te wytłaczano razem z poliamidem 6 i reaktywnym modyfikatorem (M) opracowanym w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Modyfikator ten pełni rolę kompatybilizatora w strukturalnie niejednorodnych wyjściowych mieszaninach PA6/PET (rys. 3). Ułatwia on reakcję międzyfazową powodując wzrost ciężaru cząsteczkowego powstającego kopolimeru blokowego (PA6-block-M-block-PET), co przejawia się wzrostem wartości wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) wraz ze zwiększaniem zawartości M (tabela 1). Jednocześnie zdecydowanie zmniejsza się rozpuszczalność polimeru w roztworze 85-proc. kwasu mrówkowego (tabela 2). Badania metodą FT-IR frakcji nierozpuszczalnych w kwasie mrówkowym potwierdziły, że podczas reaktywnego wytłaczania zachodzą reakcje międzycząsteczkowe pomiędzy grupami funkcyjnymi składników mieszanek (rys. 2). Wykazano, że modyfikacja wyraźnie poprawia właściwości mechaniczne otrzymanych kopolimerów (tabela 3).


Słowa kluczowe: mieszaniny PA6/PET, recykling, reaktywne wytłaczanie, modyfikacja, struktura, właściwości mechaniczne
R. Jeziórska (1.21 MB)
Nowe wartościowe materiały polimerowe z odpadów tkanin zawierających PET (j. ang.)