English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Polaczek, J. Pielichowski, K. Pielichowski, E. Tylek, E. Dziki

Nowa metoda syntezy poli(kwasu asparaginowego) w warunkach

promieniowania mikrofalowego

Polimery 2005, nr 11-12, 812


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.812


Streszczenie

Opracowano nową, oryginalną metodę syntezy poli(kwasu asparaginowego) w polu promieniowania mikrofalowego. Syntezy prowadzono na ogół bez udziału katalizatora, z zastosowaniem dwóch różnych monomerów: kwasu asparaginowego albo soli amonowej kwasu maleinowego. Produkt scharakteryzowano stosując spektroskopię w podczerwieni (IR), protonowy magnetyczny rezonans jądrowy (1H NMR) oraz chromatografię żelową (GPC). Zbadano również przebieg degradacji termicznej poli(kwasu asparaginowego) za pomocą sprzężonych metod termoanalitycznych - termograwimetrii sprzężonej ze spektroskopią w podczerwieni (TG-FTIR) lub spektrometrią mas (TG-MS).


Słowa kluczowe: poli(kwas asparaginowy), synteza, promieniowanie mikrofalowe, właściwości termiczne
J. Polaczek, J. Pielichowski, K. Pielichowski, E. Tylek, E. Dziki (287.2 KB)
Nowa metoda syntezy poli(kwasu asparaginowego) w warunkach promieniowania mikrofalowego