English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. A. Nour, M. M. Hassanien

Wpływ montmorylonitu modyfikowanego miedziowym chelatem pirydynoanilidu

na palność i stabilność termiczną (j. ang.)

Polimery 2005, nr 5, 371


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.371


Streszczenie

Przedmiotem badań były kompozycje polipropylenu (PP) z montmorylonitem (MMT) modyfikowanym pirydynoanilidem (PyA) i jego miedziowym chelatem (CuPyA) (tabela 2). Metodą kalorymetrii stożkowej oceniono wpływ PyA/MMT i CuPyA/MMT na czas zapłonu (TTI) i czas spalania, wydzielanie ciepła (HRR) i ciepła spalania, wydzielanie CO i CO2, a także na powierzchnię właściwą wygaszania dymu (SEA) kompozycji PP (tabela 3). Stwierdzono, że najlepsze właściwości uniepalniające ma PyA/MMT:PP (MH2) o składzie 5:95. Za pomocą analizy termograwimetrycznej określono stabilność termiczną badanych kompozycji (tabela 4, rys. 1). Wprowadzenie zarówno PyA/MMT, jak i CuPyA/MMT wyraźnie polepsza termostabilność PP, aczkolwiek w odniesieniu do wzrostu początkowej temperatury nieco lepszy wpływ obserwuje się w przypadku próbek z miedzią.


Słowa kluczowe: kompozycje polipropylenu, montmorylonit, modyfikacja, pirydynoanilid, kompleksy pirydynoanilidu z miedzią, uniepalnienie, stabilność termiczna

M. A. Nour, M. M. Hassanien (76.4 KB)
Wpływ montmorylonitu modyfikowanego miedziowym chelatem pirydynoanilidu na palność i stabilność termiczną (j. ang.)