English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. M. A. Nikje, F. Nazari

Prosta i dogodna metoda chemicznego recyklingu poli(tereftalanu etylenu)

z zastosowaniem promieniowania mikrofalowego (j. ang.)

Polimery 2009, nr 9, 635


Streszczenie
Przedmiotem badań była degradacja poli(tereftalanu etylenu) (PET) do kwasu tereftalowego (TPA) prowadzona pod wpływem mikrofal (MW). Jako czynniki solwolizujące stosowano glicerynę, glikol dietylenowy (DEG) lub monoetanoloaminę (MEA), a katalizatorem był wodorotlenek sodu bądź potasu. Przebieg takiego procesu porównano z przebiegiem rozpadu PET w warunkach ogrzewania konwencjonalnego (tabele 1-3). Wykazano, że czas potrzebny do całkowitej degradacji polimeru z wykorzystaniem MW jest wielokrotnie krótszy. Zbadano również wpływ mocy promieniowania MW oraz stężenia katalizatorów na szybkość przebiegu omawianego procesu (rys. 1-5). Skuteczniejszym katalizatorem okazał się wodorotlenek potasu: minimalny czas niezbędny do całkowitego odzyskania TPA z PET odpowiada stężeniu KOH wynoszącemu 1,3-1,5 mol/l a NaOH - 1,9 mol/l.

Słowa kluczowe: poli(tereftalan etylenu), promieniowanie mikrofalowe, recykling chemiczny, depolimeryzacja, kwas tereftalowy


e-mail: alavim2006@yahoo.com


M. M. A. Nikje, F. Nazari (85.6 KB)
Prosta i dogodna metoda chemicznego recyklingu poli(tereftalanu etylenu) z zastosowaniem promieniowania mikrofalowego (j. ang.)