English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Kozioł, W. M. Rzymski

Niekonwencjonalne sieciowanie mieszanin chlorosulfonowanego polietylenu

i karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego

Polimery 2005, nr 7-8, 587


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.587


Streszczenie

Zbadano interpolimerowe sieciowanie mieszanin chlorosulfonowany polietylen/karboksylowany kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (CSM/XNBR) za pomocą MgO w obecności kwasu stearynowego w temp. 433K w ciągu 30 min oraz wpływ różnej ilości chloru związanego w CSM na właściwości mieszanin CSM/XNBR. Postęp sieciowania oceniano na podstawie oznaczania wartości momentu wulkametrycznego (L), pęcznienia równowagowego (Qv) w wybranych rozpuszczalnikach i zawartości frakcji zolowej (frakcji rozpuszczalnej w 2-butanonie - S). Stwierdzono, że CSM nie ulega sieciowaniu w badanych warunkach, natomiast w mieszaninie z XNBR dochodzi do interpolimerowej reakcji obu elastomerów. Świadczą o tym ilości związanego chloru, wartości S oraz analiza IR. Zaobserwowano, że stopień związania CSM z siecią przestrzenną zależy od jego rodzaju i zawartości w mieszaninie. Określono wytrzymałość na rozciąganie (TSb) i wydłużenie przy zerwaniu (Eb) oraz zależność kąta stratności dynamicznej (tgd) i modułu zachowawczego (E’) od temperatury metodą dynamicznej analizy termomechanicznej (DMTA) usieciowanych mieszanin CSM/XNBR. W usieciowanej mieszaninie CSM/XNBR stwierdzono występowanie jonowych interpolimerowych wiązań o budowie ~C-CO-O-+Mg+-O-SO2-C~ [równania (1)-(3)], które nadają jej dużą wytrzymałość mechaniczną i pełnią funkcję chemicznego kompatybilizatora.


Słowa kluczowe: chlorosulfonowany polietylen, karboksylowany kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, mieszaniny elastomerów, sieciowanie, wiązania interpolimerowe, właściwości mechaniczne
M. Kozioł, W. M. Rzymski (1.96 MB)
Niekonwencjonalne sieciowanie mieszanin chlorosulfonowanego polietylenu i karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego