English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Neamtu, L. E. Nita, M. Bercea, A. P. Chiriac

Właściwości reologiczne chemicznie usieciowanych hydrożeli

na podstawie poli(akryloamidu) (j. ang.)
Polimery 2009, nr 11-12, 795


Streszczenie
Metodą reometrycznych badań in situ scharakteryzowano właściwości lepkosprężyste w obszarze przemiany żelowania hydrożeli na podstawie poli(akryloamidu) (PAAm) sieciowanych N,N-metyleno-bis-akryloamidem (Bis) w roztworze wodnym układem redoksy nadtlenodisiarczan potasu (KPS, inicjator)-kwas askorbinowy (AAsc, aktywator). Określono wpływ stosunków masowych monomer/związek sieciujący (w przedziale od 0,01/0,99 % mas. do 99,67/0,33 % mas.) oraz KPS/AAsc (tabele 1 i 2) na wartości modułów sprężystości (G') i stratności (G”), kompleksowej lepkości dynamicznej (η*), tangensa kąta stratności (tan δ) a także czasu żelowania (GP) (tabela 3, rys. 1-3); badania reometryczne prowadzono w stałych warunkach: (temp. 22°C, δ=0,1Hz, s=0,1MPa). Ustalono, że badana charakterystyka reologiczna hydrożeli zmienia się w zależności od stopnia usieciowania (czasu pomiaru w trakcie żelowania in situ) od sprężystej do lepkosprężystej. Określono optymalne warunki żelowania z punktu widzenia końcowego zastosowania hydrożelu.

Słowa kluczowe: hydrożel, poli(akryloamid), inicjowanie redoksy, właściwości lepkosprężyste, punkt żelowania, dynamiczna metoda oscylacyjna, badania in situ


I. Neamtu, L. E. Nita, M. Bercea, A. P. Chiriac (197.3 KB)
Właściwości reologiczne chemicznie usieciowanych hydrożeli na podstawie poli(akryloamidu) (j. ang.)