English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

F. Mustata, I. Bicu

Wpływ wybranych adduktów Dielsa-Aldera kwasów żywicznych na przebieg procesów

utwardzania żywic epoksydowych (j. ang.)
Polimery 2008, nr 2, 108


Streszczenie

Metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) zbadano przebieg reakcji utwardzania czterech związków epoksydowych (diglicydylowego eteru bisfenolu A - DGEBA, diglicydylowego eteru hydrochinonu - DGEHQ, diglicydyloaniliny - DGAN oraz triglicydylo-p-aminofenolu - TGAP) za pomocą trzech rodzajów adduktów Dielsa-Aldera z kwasami żywicznymi (trójfunkcyjnego RAMA i dwufunkcyjnych RAAc oraz RAMApABA, tabela 1) wobec chlorku tribenzyloamoniowego jako katalizatora (rys. 1). Z zastosowaniem metod literaturowych (Kissingera i Ozawy) określono kinetyczne parametry reakcji sieciowania (tabele 2 i 3) i scharakteryzowano wpływ budowy chemicznej badanego układu żywica/utwardzacz na uzyskane wartości. Zmiany budowy chemicznej towarzyszące procesowi utwardzania omówiono na podstawie widm IR (rys. 2). Stabilność termiczną utwardzonych produktów zbadano metodą analizy termograwimetrycznej (tabela 4, rys. 3). Układy sieciowane trójfunkcyjnym adduktem Dielsa-Aldera są bardziej odporne na rozkład termiczny niż układy utwardzane adduktami dwufunkcyjnymi. Próbkę wzorcową w badaniach kinetycznych i stabilności termicznej stanowił układ DGEBA/bezwodnik trimelitowy.


Słowa kluczowe: żywice epoksydowe, kwasy żywiczne, addukty Dielsa-Aldera, kinetyka sieciowania, właściwości cieplne


e-mail: fmustata@icmpp.ro


F. Mustata, I. Bicu (155.2 KB)
Wpływ wybranych adduktów Dielsa-Aldera kwasów żywicznych na przebieg procesów utwardzania żywic epoksydowych (j. ang.)