English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

F. Mustaţă, I. Bicu

Synteza i charakterystyka termoutwardzalnych żywic

na podstawie estru 4-(N-maleimidofenylowego) metakrylanu hydroksypropylowego (j. ang.)

Polimery 2010, nr 7-8, 552


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.552

Streszczenie
Zsyntetyzowano ester 4-(N-maleimidofenylowy) metakrylanu hydroksypropylowego (MPEHPM) w reakcji 4-N-karboksyfenylomaleimidu (CPMI) z metakrylanem glicydylu (GMA) w obecności chlorku trietylobenzyloamoniowego (TEBAC) jako katalizatora. Otrzymany hybrydowy monomer zawierający zarówno grupy maleimidowe, jak i metakrylanowe modyfikowano za pomocą bismaleimidu diaminodifenylometanu (MDABMI) bądź diglicydylowego eteru bisfenolu A (DGEBA) a następnie sieciowano wobec 4,4'-metylenodianiliny (MDA). Obecność w zastosowanym systemie pierścienia epoksydowego, grup aminowych oraz obydwu typów wiązań podwójnych pozwala na uzyskanie termoutwardzalnego polimeru. Budowę syntezowanych produktów badano metodami FT-IR (rys. 1, 5, 6), 1H NMR (rys. 2) i 13C NMR (rys. 3). Proces utwardzania oraz stabilność termiczną usieciowanych związków charakteryzowano przy użyciu różnicowej kalorymetrii skaningowej (rys. 4, tabela 1) i techniką TGA (rys. 7, tabela 2).


Słowa kluczowe: ester 4-(N-maleimidofenylowy) metakrylanu hydroksypropylowego, właściwości termiczne, energia aktywacji


e-mail: fmustata@icmpp.ro


F. Mustaţă, I. Bicu (244.8 KB)
Synteza i charakterystyka termoutwardzalnych żywic na podstawie estru 4-(N-maleimidofenylowego) metakrylanu hydroksypropylowego (j. ang.)