English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Minkiewicz, J. Dziuba, M. Niklewicz

RAPID COMMUNICATION: Testowanie homogeniczności białek przy użyciu

wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami redukowanych

i nieredukowanych próbek (j. ang.)

Polimery 2005, nr 5, 379


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.379


Streszczenie

Wzorce białek izolowane tą samą metodą mogą wykazać heterogeniczność. Założono, że brak homogeniczności może być wyjaśniony występującymi różnicami w położeniu wiązań disiarczkowych. Dwie partie bydlęcej laktoalbuminy-a zostały poddane analizie przy pomocy wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami (RP-HPLC). Jedna z partii była homogeniczna, a druga tworzyła dwie frakcje, jeśli przed analizą nie była zredukowana (rys. 1). Zarówno RP-HPLC jak i spektrometria mas nie wykazały różnicy między próbkami pochodzącymi z różnych partii, ale uprzednio zredukowanymi (rys. 1. i 2.). Wynik ten wskazuje, iż jedna z partii białka zawierała izomery różniące się położeniem wiązań disiarczkowych. Na podstawie niniejszego eksperymentu można polecić porównanie chromatogramów białka niezredukowanego oraz zredukowanego jako test służący badaniu homogeniczności wzorców białek. Test taki byłby szczególnie przydatny w przypadku próbek białek przeznaczonych do badań procesów denaturacji.


Słowa kluczowe: wiązania disiarczkowe, laktoalbumina-a, heterogeniczność wzorców białek, wysokosprawna chromatografia cieczowa z odwróconymi fazami

P. Minkiewicz, J. Dziuba, M. Niklewicz (96.5 KB)
Testowanie homogeniczności białek przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami redukowanych i nieredukowanych próbek (j. ang.)