English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Mija, C. N. Cascaval

Ciekłokrystaliczne termoutwardzalne materiały epoksydowe z azometinową grupą mezogeniczną

Polimery 2009, nr 11-12, 786


Streszczenie
Artykuł przedstawia pracę stanowiącą kontynuację wcześniejszych badań nad ciekłokrystalicznymi żywicami epoksydowymi zawierającymi azometinowe grupy mezogeniczne. Obecne badania obejmowały proces utwardzania epoksydowego monomeru azometynowego, mianowicie N,N-(1,4-fenylenodimetylidyno)-di-4-(2,3-epoksypropoksy)aniliny (AZ-2) w obecności 2-amino-bifenylu (2-ABPh) jak czynnika utwardzającego. Reakcję sieciowania, przejścia fazowe i właściwości termiczne syntetyzowanych materiałów termoutwardzalnych oceniano za pomocą metod DSC w warunkach dynamicznych (rys. 1) i izotermicznych (rys. 2), WAXS (rys. 4) oraz polaryzacyjnej mikroskopii optycznej (rys. 3). Główne przejścia termiczne obserwowane na krzywych DSC (w warunkach dynamicznych) wynikają z procesu topnienia obu składników mieszaniny, a także z reakcji sieciowania. Sieciowanie AZ-2 z 2-ABPh następuje w przedziale temp. 184-278°C z jednoczesną homopolimeryzacją przebiegającą kosztem grup epoksydowych. Metodą mikroskopową wykazano smektyczny charakter mezofazy, co potwierdzono również techniką WAXS.

Słowa kluczowe: żywice epoksydowe, azometynowe ugrupowanie mezogeniczne, sieciowanie, struktura ciekłokrystaliczna, mezofaza smektyczna


e-mail: cascaval@icmpp.ro


A. Mija, C. N. Cascaval (118.9 KB)
Ciekłokrystaliczne termoutwardzalne materiały epoksydowe z azometinową grupą mezogeniczną