English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Mencel, K. Kelar, B. Jurkowski

Wpływ naprężeń ścinających na strukturę i właściwości

nanokompozytów poliamid 6/montmorylonit

Polimery 2009, nr 5, 361


Streszczenie
Przedstawiono wpływ naprężeń ścinających, występujących w toku wytłaczania nanokompozytów poliamidowo-montmorylonitrylowych przy użyciu zestawów prototypowych mieszalników: statycznego i dynamicznego, na stopień zdyspergowania organicznie modyfikowanego montmorylonitu (MMT) w matrycy poliamidowej (PA 6), oraz na strukturę, właściwości cieplne i mechaniczne nanokompozytów PA 6/MMT. Stopień dyspersji MMT analizowano na podstawie mikrofotografii SEM powierzchni przełomów i mapy rozkładu atomów krzemu w nanokompozytach. Stwierdzono, że zdyspergowanie MMT w matrycy polimerowej wyraźnie zależy od naprężeń ścinających, oraz, że obecność montmorylonitu wpływa na proces krystalizacji PA 6 w nanokompozytach. Pomimo niecałkowicie jednorodnego rozproszenia MMT w matrycy moduł sprężystości przy rozciąganiu i wytrzymałość a także stabilność termiczna nanokompozytów osiągają wartości większe niż niemodyfikowany PA 6. Nanocząstki glinki w nanokompozytach uprzywilejowują tworzenie się bardziej elastycznej postaci krystalograficznej γ. Większa wytrzymałość i moduł sprężystości nanokompozytów świadczą o tym, że dominujący wpływ na te cechy ma wzmacniający efekt MMT a nie postać krystalograficzna. Zbyt duże naprężenia ścinające powodują częściową degradację makrocząsteczek. Badania wykazały, że wydłużenie przy zerwaniu i udarność próbek z karbem nanokompozytów są mniejsze niż niemodyfikowanego PA 6.

Słowa kluczowe: poliamid 6, montmorylonit, struktura, właściwości cieplne, właściwości mechaniczne


e-mail: Krystyna.Kelar@put.poznan.pl


K. Mencel, K. Kelar, B. Jurkowski (239.9 KB)
Wpływ naprężeń ścinających na strukturę i właściwości nanokompozytów poliamid 6/montmorylonit