English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Malinowska, D. Żuchowska, T. Martynkien, W. Meissner

Otrzymywanie preform metodą międzyfazowej polimeryzacji żelowej

Polimery 2005, nr 5, 346


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.346


Streszczenie

Opracowano metodę otrzymywania preform z poli(metakrylanu metylu) (PMMA) o gradientowym rozkładzie współczynnika załamania światła (Dn) metodą międzyfazowej polimeryzacji żelowej metakrylanu metylu (MMA). Zbadano wpływ rodzaju inicjatora rodnikowego [2,2’-azobisizobutyronitrylu (AIBN) lub nadtlenku benzoilu (NB)] i jego ilości (0,001 bądź 0,002 mol/dm3), ilości (0,01-0,03 mol/dm3) substancji przenoszącej łańcuch (merkaptanu dodecylu - MD) oraz zawartości (5-24 % mas.) bromonaftalenu (BN) jako dodatku niezdolnego do polimeryzacji i o większym współczynniku załamania światła niż matryca polimerowa, na charakter krzywych obrazujących przebieg Dn w preformach. Stwierdzono, że preformy o najbardziej zbliżonym do idealnego przebiegu Dn otrzymuje się wówczas, gdy zawartość BN wynosi 17 % mas., a inicjator polimeryzacji stanowi AIBN. Określono też wzajemny stosunek stężeń AIBN i MD pozwalający na wyeliminowanie powstawania pęcherzy w preformie. Preformy te mogą być wykorzystane jako prekursory gradientowych polimerowych włókien optycznych.


Słowa kluczowe: międzyfazowa polimeryzacja żelowa, współczynnik załamania światła, gradientowy rozkład, preforma z poli(metakrylanu metylu), bromonaftalen, gradientowe polimerowe włókna optyczne

A. Malinowska, D. Żuchowska, T. Martynkien, W. Meissner (155.8 KB)
Otrzymywanie preform metodą międzyfazowej polimeryzacji żelowej