English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Makarewicz, K. Uziałło, K. Jańczak

Wpływ rozcienczalnika i rozpuszczalnika na stabilność wodnej dyspersji

plastizolu poli(chlorku winylu)

Polimery 2007, nr 11-12, 863


Streszczenie

Przedstawiono badania sedymentacyjne, wiskozymetryczne i reologiczne dyspersji wodnych plastizoli PVC z trzema różnymi plastyfikatorami stabilizowane oksyetylenowanym nasyconym alkoholem tłuszczowym ("Rokanol Ł 18"), do których wprowadzono określone ilości rozcieńczalników organicznych. Jako plastyfikatorów użyto ftalanu dibutylowego, ftalanu di(2-etyloheksylowego) i sebacynianu dibutylowego, a jako rozcieńczalników: ksylenu, octanu n-butylowego, butanolu i cykloheksanonu. W stanie równowagi sedymentacyjnej następuje rozdział wodnego układu dyspersyjnego plastizolu PVC na trzy fazy. Warstwę górną stanowi faza spienionego plastizolu PVC, warstwę środkową faza stabilna dyspersji wodnej plastizolu PVC, a warstwę dolną faza homogenicznego osadu plastizolu PVC. Badano fazę stabilną dyspersji wodnej. Określano wydajność dyspergowania plastizolu PVC (Wd), graniczną liczbę lepkościową (GLLdysp) plastizolu PVC w dyspersji wodnej oraz wykonano badania reologiczne. GLLdysp obliczona na podstawie równania Hugginsa pozwala ocenić wielkość cząstek plastizolu PVC. Badania reologiczne służyły wyznaczaniu z krzywej płynięcia lepkości maksymalnej (η0) i parametru pseudoplastyczności (n). Korzystając z równania Arrheniusa-Guzmana obliczano energię aktywacji lepkiego płynięcia (Eη). Uzyskane wyniki wykazały istotny wpływ na procesy agregacji cząstek rodzaju i ilości wprowadzonego do dyspersji wodnej plastizolu PVC rozcieńczalnika. Odmienny sposób agregacji cząstek powoduje zmiany wydajności dyspergowania wymiarów cząstek i parametrów reologicznych układu. Stwierdzono, że najkorzystniejszy pod względem zastosowań praktycznych dyspersji jest dodatek rozcieńczalnika w ilości 0,8 mmola/g plastizolu. Mechanizm przebiegających zjawisk wyjaśniono analizując wartości współczynników mieszalności poszczególnych składników dyspersji wodnej.


Słowa kluczowe: plastizol PVC, dyspersja wodna, rozcieńczalnik, sedymentacja, wiskozymetria, parametry reologiczne


e-mail: makar@utp.edu.pl


E. Makarewicz, K. Uziałło, K. Jańczak (147.5 KB)
Wpływ rozcienczalnika i rozpuszczalnika na stabilność wodnej dyspersji plastizolu poli(chlorku winylu)