English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Łukaszczyk, P. Jelonek

Synteza amfifilowych kopolimerów blokowych ε-kaprolaktonu typu ABA

Polimery 2009, nr 3, 189


Streszczenie
Na drodze dwuetapowej syntezy otrzymano szereg blokowych amfifilowych kopolimerów typu ABA z poli(ε-kaprolaktonu) (PCL) i eteru monometylowego glikolu poli(oksy)etylenowego (MPEG). Na pierwszym etapie wytworzono prepolimery izocyjanianowe (PCLpre) w reakcji poliestrodioli (PCLdiol) o różnych ciężarach cząsteczkowych z diizocyjanianem heksametylenu (HDI) lub diizocyjanianem izoforonu (IPDI) w obecności laurynianu dibutylocyny (DBTL) jako katalizatora. Drugi etap syntezy polegał na sprzęganiu PCLpre z MPEG w obecności tego samego katalizatora. Dobrane warunki prowadzenia procesu umożliwiły uzyskanie produktów o składach zgodnych z założonymi. Produkty (PCLpre i MPEG-PCL-MPEG) analizowano metodami 1H NMR, IR i DSC. Wykonano test rozpuszczalności w H2O otrzymanych kopolimerów triblokowych stwierdzając, że w roztworach wodnych tworzą się agregaty.


Słowa kluczowe: blokowe kopolimery amfifilowe, poli(ε-kaprolakton), diizocyjaniany, sprzęganie


e-mail: Jan.Lukaszczyk@polsl.pl


J. Łukaszczyk, P. Jelonek (130.3 KB)
Synteza amfifilowych kopolimerów blokowych ε-kaprolaktonu typu ABA