English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Lubczak

Wielohydroksyalkilowe pochodne i polieterole otrzymywane ze związków azacyklicznych.

Cz. I. Reakcje z oksiranami (j. ang.)

Polimery 2011, nr 5, 360


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.360

Streszczenie

W pracy dokonano przeglądu metod otrzymywania wielohydroksyalkilowych pochodnych niektórych azacykli i polieteroli z pierścieniami zawierającymi atomy azotu, nadających się do otrzymywania tworzyw o zwiększonej odporności termicznej, m.in. takich jak poliuretany, poliestry i poliakrylany. Omówiono metodę hydroksyalkilowania melaminy, adeniny, kwasów izocyjanurowego, barbiturowego, moczowego i parabanowego za pomocą oksiranów (tlenek etylenu, tlenek propylenu i epichlorohydryna gliceryny) w środowiskach różnych rozpuszczalników organicznych. Przedstawiono warunki prowadzenia reakcji, najważniejsze katalizatory i rozpuszczalniki oraz wskazano możliwości zastosowania otrzymywanych związków.


Słowa kluczowe: związki herocykliczne z atomami azotu, oksirany, węglany alkilenowe, hydroksyalkilowanie, struktura produktów


e-mail: jml@prz.rzeszow.pl


J. Lubczak

Wielohydroksyalkilowe pochodne i polieterole otrzymywane ze związków azacyklicznych. Cz. I. Reakcje z oksiranami (j. ang.)