English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Likozar, M. Krajnc

Modelowanie dynamicznych właściwości mechanicznych surowego uwodornionego

poli(butadien-co-akrylonitrylu) (HNBR) wzmacnianego współreagentem sieciowania

i morfologia nanodyspersji współreagenta w matrycy HNBR (j. ang.)

Polimery 2009, nr 6, 436


Streszczenie
Wyjaśniono rolę współreagenta w procesie sieciowania elastomerów. Zbadano dynamiczne właściwości mechaniczne układów HNBR/współreagent sieciowania oraz zaproponowano model opisujący wpływ ilości i rodzaju tego drugiego składnika na oceniane właściwości. Zastosowano dwa różne współreagenty, mianowicie dimetakrylan cynku (ZDMA) i trimetakrylan trimetylolopropanu (TMPTMA). W miarę wzrostu stężenia ZDMA w układzie zmienia się efekt jego działania: zamiast wzmacniania (kompozycje 2-4, por. tabela 1) następuje plastyfikowanie (kompozycje 5-8), natomiast TMPTMA działa wzmacniająco w całym zbadanym zakresie składu. Wyniki badań właściwości mechanicznych metodą dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) wskazują na zmiany morfologii układów zawierających zarówno ZDMA, jak i TMPTMA (rys. 1, 5, 6). Udział objętościowy cząstek o średnicy <100nm w mieszaninach zawierających każdy ze współreagentów zmienia się w przedziale 16-89% (tabela 2, rys. 4, 7, 8, 9). Szczegółowo opisano także modelowanie dynamicznych właściwości mechanicznych badanych kompozycji z wykorzystaniem ciągłej funkcji rozkładu relaksacji, równania Williama-Landela-Ferr’ego (WLF) oraz zmodyfikowanego równania Guthe-Golda. Uzyskane wyniki mają istotne znaczenie z punktu widzenia projektowania procesów przetwórczych.

Słowa kluczowe: uwodorniony poli(butadien-co-akrylonitryl), współreagenty sieciowania, wzmacnianie, dynamiczne właściwości mechaniczne, modelowanie


e-mail: matjaz.krajnc@fkkt.uni-lj.si


B. Likozar, M. Krajnc (286 KB)
Modelowanie dynamicznych właściwości mechanicznych surowego uwodornionego poli(butadien-co-akrylonitrylu) (HNBR) wzmacnianego współreagentem sieciowania i morfologia nanodyspersji współreagenta w matrycy HNBR (j. ang.)