English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. B. Lechowicz

RAPID COMMUNICATION
Żelowanie w procesie niestechiometrycznej polimeryzacji stopniowej

monomerów dwu- i trójfunkcyjnych (j. ang.)

Polimery 2010, nr 7-8, 594


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.594

Streszczenie
Metodami symulacyjnym badano przebieg polimeryzacji stopniowej monomeru dwufunkcyjnego (A2) z monomerem trójfunkcyjnym (B3). Określano jaki wpływ na wagowo-średni stopień polimeryzacji układu (Pw) ma dzielenie procesu polimeryzacji na etapy. Stwierdzono, że dzięki etapowemu prowadzeniu polimeryzacji można uzyskać żelowanie układu, podczas gdy w procesie jednoetapowym nie zauważa się tendencji do tworzenia sieci polimerowej. Efekt taki, obserwowany wcześniej w procesach przebiegających ze zmianą składu stechiometrycznego podczas procesu, może zatem występować także w układach o stałym podczas całego procesu wzajemnym stosunku ilościowym substratów. W tym przypadku żelowanie układu wynika z historii wzrostu makrocząsteczek.


Słowa kluczowe: polimeryzacja stopniowa, monomer dwufunkcyjny, monomer trójfunkcyjny, żelowanie, sieci polimerowe, symulacja Monte Carlo


e-mail: jlechow@prz.edu.pl


J. B. Lechowicz (79 KB)
Żelowanie w procesie niestechiometrycznej polimeryzacji stopniowej monomerów dwu- i trójfunkcyjnych (j. ang.)