English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. B. Lechowicz, P. Polanowski, H. Galina

Badanie metodami symulacji Monte-Carlo procesu statystycznej

homopolimeryzacji monomeru typu AB2 (j. ang.)

Polimery 2010, nr 6, 435


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.435


Streszczenie
Przeprowadzono symulacje Monte Carlo w modelowaniu rozkładu wymiarów (makro)cząsteczek podczas homopolimeryzacji monomeru typu AB2, gdzie A i B stanowią grupy funkcyjne, które mogą reagować wyłącznie naprzemiennie. Wykorzystano trzy typy przybliżeń: modele bezkratowe, modele perkolacyjne na kracie dwu- i trójwymiarowej z regulowanym zakresem przereagowania oraz modele DLL (Dynamic Lattice Liquid=dynamiczna ciecz sieciowa, por. rys. 1 i tabela 1). Na rysunku 2 przedstawiono zmiany liczbowo średnich stopni polimeryzacji (Pn), wraz z rosnącym stopniem przereagowania układu. Metoda DLL pozwoliła na określenie średniego promienia bezwładności (Rg) hiperrozgałęzionych cząsteczek w układzie reakcyjnym. Rysunek 3 ilustruje podwójnie logarytmiczną zależność tego promienia żyracji od Pn. Stwierdzono, że wymiar fraktalny df=2,55 jest zbliżony do wartości uzyskanych w typowych układach perkolacyjnych (df=2,53).


Słowa kluczowe: monomer AB2, homopolimeryzacja hiperrozgałęziona, symulacje Monte Carlo


e-mail: hgal@prz.edu.pl


J. B. Lechowicz, P. Polanowski, H. Galina (607.5 KB)
Badanie metodami symulacji Monte-Carlo procesu statystycznej homopolimeryzacji monomeru typu AB2 (j. ang.)