English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Łapkowski, S. Golba, J. Żak, A. Stolarczyk, J. Sołoducho, J. Doskocz, W. W. Sułkowski, M. Bartoszek

Polimery przewodzące zawierające jednostkę fenotiazynową w łańcuchu głównym

Polimery 2009, nr 4, 255


Streszczenie
Przedstawiono wyniki badań polimerów przewodzących otrzymanych z monomerów zbudowanych z układów pięcio- i sześcioczłonowych (tiofenu, furanu lub pirydyny) oraz fenotiazyny (Ph_Het). Metodą cyklicznej woltamperometrii, spektroskopii UV-Vis a także spektroskopii EPR sprzężonej z techniką elektrochemiczną oceniano właściwości elektrochemiczne zarówno monomerów, jak i uzyskanych z nich na drodze elektrosyntezy błon polimerowych. Pomiary wykazały elektroaktywność materiałów. W badanym zakresie potencjałów monomery ulegały dwuetapowemu utlenianiu, na pierwszym etapie do stabilnego kationorodnika, na drugim zaś do dikationu. Woltametryczne skanowanie cząsteczek zawierających heterocykliczne pierścienie tiofenu lub furanu prowadziło do osadzania się na powierzchni elektrody pracującej przewodzącej warstwy polimerowej. W przypadku monomeru z układem pierścieni pirydynowych nie obserwowano tworzenia się polimerowej błonki. Oszacowana wartość szerokości przerwy energetycznej (Eg) powstających warstw polimerów przewodzących mieściła się w przedziale 2,0-2,5eV.


Słowa kluczowe: polimery przewodzące, fenotiazyna, furan, tiofen, pirydyna, woltamperometria cykliczna, spektroelektrochemia


e-mail: Sylwia.Golba@polsl.pl


M. Łapkowski, S. Golba, J. Żak, A. Stolarczyk, J. Sołoducho, J. Doskocz, W. W. Sułkowski, M. Bartoszek (289 KB)
Polimery przewodzące zawierające jednostkę fenotiazynową w łańcuchu głównym