English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. M. Rzymski, M. Włóka, T. Grzeżółkowska-Rosiak

Łączenie elastomerów z metalami

Polimery 2005, nr 7-8, 530


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.530


Streszczenie

Na podstawie przeglądu literatury przedstawiono zagadnienia dotyczące metod przygotowania powierzchni i zastosowania warstwy pośredniej w wytwarzaniu wytrzymałych, trwałych i odpornych połączeń elastomer/metal. Omówiono nowe metody przygotowywania oraz modyfikacji warstwy wierzchniej i powierzchni metalu, takie jak fosforanowanie, traktowanie metali za pomocą plazmy lub lasera, powlekanie powierzchni metalu pośrednią warstwą Cu, Ni, stopu ZnCo lub ZnNi, albo plazmowego polimeru acetylenu, a także nanoszenie bifunkcyjnych silanów, zwłaszcza mieszaniny bis(trimetoksysililopropylo)aminy i tetrasiarczku bis(trietoksysililopropylu). Ponadto opisano wytwarzanie pośredniej warstwy metalicznej i niemetalicznej oraz stosowane w nich substancje (pro)adhezyjne o dobrej adhezji do obu łączonych składników, a także promotory adhezji. Przedstawiono zmodyfikowane żywice fenolowo-formaldehydowe i chlorowane poliolefiny oraz wodorozpuszczalne (wodorozcieńczalne) zespoły adhezyjne, zawierające reaktywne, polarne polimery jako nowe składniki układów adhezyjnych nanoszonych na powierzchnię metalu. Zwrócono uwagę na zmodyfikowane żywice rezorcynowo-formaldehydowe i melaminowe używane w mieszankach oraz stosowanie ich z nowymi promotorami adhezji z grupy obejmującej nafteniany i karboksylany Co, Ni, Cu, Mo i Zr, w tym karboksylany wyższych kwasów tłuszczowych, a także (met)akrylan Zn lub Mg oraz elastomery funkcjonalizowane grupami epoksydowymi, bezwodnikowymi lub karboksylowymi, zwiększające adhezję usieciowanych elastomerów do metali. Wskazano czynniki wpływające na charakterystykę połączeń elastomer/metal i kierunki poszukiwań idealnych rozwiązań technologicznych uzyskiwania takich połączeń.


Słowa kluczowe: elastomery, metale, połączenia, promotory adhezji, substancje adhezyjne, bifunkcyjne silany, żywice reaktywne
W. M. Rzymski, M. Włóka, T. Grzeżółkowska-Rosiak (1.81 MB)
Łączenie elastomerów z metalami (cz. I)
W. M. Rzymski, M. Włóka, T. Grzeżółkowska-Rosiak (1.48 MB)
Łączenie elastomerów z metalami (cz. II)