English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Kuśtrowski, M. Molenda, R. Janus, A. Kochanowski, Z. Piwowarska

Otrzymywanie kompozytowych adsorbentów węgiel/α-Al2O3 do eliminowania

par ketonu metylowo-etylowego (j. ang.)

Polimery 2010, nr 6, 457


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.457


Streszczenie
Zmodyfikowano powierzchniowo tlenek glinu osadzając na nim w wyniku prowadzonej w wodnej zawiesinie α-Al2O3 rodnikowej polimeryzacji akrylonitrylu różne ilości PAN (2,3; 3,1 lub 3,8 moli PAN na 1 mol tlenku glinu). Badania termograwimetryczne wykonane w przepływie gazu obojętnego (rys. 1) pozwoliły na określenie mechanizmu termicznego rozkładu tak osadzonego PAN oraz na wytypowanie optymalnej temperatury karbonizacji uzyskanych materiałów prekursorowych (350°C w argonie). Wyniki temperaturowo-programowanego utlenienia (rys. 2) umożliwiły zdefiniowanie stabilności termicznej karbonizatów w atmosferze powietrza oraz wyznaczenie zawartości w nich węgla; wyniosła ona (w zależności od udziału PAN) 12,8; 25,8 lub 42,1 % mas. C. Zaobserwowano, że zawartość ta jest skorelowana z parametrami teksturalnymi (powierzchnią właściwą oraz całkowitą objętością porów) karbonizowanego materiału (tabela 1). Powierzchnia właściwa wyznaczona metodą BET maleje z 29,1m2/g (niemodyfikowany α-Al2O3) do 13,1m2/g w przypadku próbki z największą zawartością C. Preparaty przetestowano w roli adsorbentów par ketonu metylowo-etylowego (MEK) z powietrza (rys. 3). Stwierdzono wyraźny wzrost efektywności adsorpcji spowodowany obecnością węgla, zwiększającej się wraz ze zwiększaniem zawartości C, do 0,0201g MEK na1g adsorbenta.


Słowa kluczowe: poliakrylonitryl, tlenek glinu (α-Al2O3), materiały kompozytowe, osadzanie warstw polimerowych na nośniku, karbonizacja, adsorbenty, lotne związki organiczne


e-mail: kustrows@chemia.uj.edu.pl


P. Kuśtrowski, M. Molenda, R. Janus, A. Kochanowski, Z. Piwowarska (88.1 KB)
Otrzymywanie kompozytowych adsorbentów węgiel/α-Al2O3 do eliminowania par ketonu metylowo-etylowego (j. ang.)