English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Kucińska-Lipka, H. Janik, A. Balas

Synteza, budowa chemiczna i właściwości sieciowanych styrenem poli(estro-eterouretanów)

otrzymanych z nienasyconych oligo(alkilenoestro-etero)dioli

i 4,4'-diizocyjanianu difenylometanu

Polimery 2009, nr 11-12, 781


Streszczenie
Metodą dwuetapową, w reakcji syntezy wytworzonych uprzednio oligo(alkilenoestro-etero)dioli (OAEE) z 4,4'-diizocyjanianem difenylometanu (MDI) otrzymano nowe nienasycone poli(estro-eterouretany) (NPEEUR), które następnie poddano sieciowaniu styrenem wobec inicjatorów polimeryzacji rodnikowej: nadtlenku metyloetyloketonu (MEKPO) i 2-etylocykloheksanianu kobaltu (EtHCo). Usieciowane PEEUR scharakteryzowano na podstawie badań wytrzymałości mechanicznej, analizy termicznej dynamicznych właściwości mechanicznych (DMTA), analizy termograwimetrycznej (TG) oraz obserwacji mikroskopowych (TEM). Budowę potwierdzono metodą FT-IR. Wytrzymałość na rozciąganie uzyskanych poli(estro-eterouretanów) mieści się w przedziale 8-29MPa, twardość w zakresie 24,9-28,3°Sh D, odporność termiczna wyrażona wartością temperatury ubytku 10% masy próbki zawiera się w przedziale 298-333°C, a temperatura β-relaksacji mechanicznej przybiera wartości od 50°C do 76°C. Ocena mikroskopowa wykazała, że otrzymane materiały są jednorodne w skali mikrometrycznej.

Słowa kluczowe: nienasycone oligo(alkilenoestro-etero)diole, poli(estro-eterouretany), sieciowanie styrenem, właściwości


e-mail: justyna@uretan.chem.pg.gda.pl


J. Kucińska-Lipka, H. Janik, A. Balas (130.3 KB)
Synteza, budowa chemiczna i właściwości sieciowanych styrenem poli(estro-eterouretanów) otrzymanych z nienasyconych oligo(alkilenoestro-etero)dioli i 4,4'-diizocyjanianu difenylometanu