English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Kucharski, E. Ortyl

Modulacja współczynnika załamania światła w foliach zawierających pojedynczy

i podwójny układ chromoforów (j. ang.)

Polimery 2006, nr 7-8, 555


Streszczenie

Zbadano właściwości fotochromowe folii polimerowych zawierających spirooksazynę [SP, wzór (I)] oraz kopolimer zawierający diazowe grupy chromoforowe (IZO). SP ulegając fotoizomeryzacji pod wpływem naświetlania światłem ultrafioletowym, przechodzi w otwarte formy merocjanin [wzory (II)-(V), tabela 1], co skutkuje pojawieniem się silnego pasma absorpcji przy ok. 600 nm. Widma próbek zawierających SP w transparentnej matrycy polimerowej wykazały wrażliwość materiału na promieniowanie w zakresie UV-Vis (rys. 2 i 3, tabela 2). Pomiary elipsometryczne pozwoliły określić znaczące zmiany współczynnika załamania światła w stadium naświetlania światłem z zakresu UV oraz podczas wybielania, powodowanego naświetlaniem światłem zielonym. Zastosowanie światła laserowego o długości fali 532 nm w układzie sprzęgania dwóch fal umożliwia uzyskanie w folii siatki dyfrakcyjnej (rys. 4 i 5). Studium fotoizomeryzacji uzupełniono obliczeniami kwantowo-chemicznymi właściwości spektralnych i nieliniowo optycznych spirooksazyny oraz merocjanin (rys. 1).


Słowa kluczowe: spirooksazyna, kopolimer fotochromowy, barwnik diazo sulfonamidowy, fotoizomeryzacja, siatka dyfrakcyjna


e-mail: stanislaw.kucharski@pwr.wroc.pl


S. Kucharski, E. Ortyl (203.1 KB)
Modulacja współczynnika załamania światła w foliach zawierających pojedynczy i podwójny układ chromoforów (j. ang.)