English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Kubisa

Perspektywy zastosowań cieczy jonowych w chemii polimerów

Polimery 2006, nr 7-8, 485


Streszczenie

Przedstawiono ogólną charakterystykę cieczy jonowych (czyli soli organicznych ciekłych w obszarze temperatury zbliżonej do temperatury pokojowej), w tym ich budowę, metody otrzymywania oraz niektóre specyficzne cechy. Szczególną uwagę zwrócono na właściwości przydatne w polireakcjach prowadzących do powstawania polimerów (nielotność w połączeniu z odpornością cieplną, polarność oraz zdolność do rozpuszczania układów katalizujących polimeryzację, w szczególności związków metaloorganicznych). Przeanalizowano perspektywy zastosowania cieczy jonowych w syntezie polimerów o ściśle określonej budowie w wyniku kontrolowanej polimeryzacji, a także jako elektrolity w procesach otrzymywania polimerów przewodzących.


Słowa kluczowe: ciecze jonowe, rozpuszczalniki, polimeryzacja kontrolowana, polimeryzacja rodnikowa, polimeryzacja elektrochemiczna


e-mail: pkubisa@bilbo.cbmm.lodz.pl


P. Kubisa (119.2 KB)
Perspektywy zastosowań cieczy jonowych w chemii polimerów