English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Kruszelnicka, T. Sterzyński

Reologiczna i strukturalna ocena mieszanin polimerowych w warunkach inwersji faz

Polimery 2005, nr 5, 358


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.358


Streszczenie

Celem badań było określenie zakresu występowania zjawiska inwersji faz w zależności od składu mieszanin dwóch typów izotaktycznego polipropylenu z poliwęglanem [PPS901/PC i PP(PEL)/PC]. Badania obejmowały ocenę właściwości reologicznych oraz obserwacje struktury metodami mikroskopii optycznej w świetle spolaryzowanym i skaningowej mikroskopii elektronowej. Twierdzenie, że zaobserwowane skokowe zmiany lepkości są spowodowane zjawiskiem inwersji faz potwierdzono wynikami badania struktury. Inwersja faz polega na uzależnionym od składu przejmowaniu przez PP lub PC roli osnowy (matrycy) bądź fazy rozproszonej. Przedyskutowano też wpływ bezpostaciowej fazy PC na krystalizację i-PP. Wyznaczono charakterystyczne przejście obrazujące inwersję faz w obszarze 80-85 % mas. PC w mieszaninie PPS901/PC oraz w obszarze od 85-90 % mas. PC w układzie PP(PEL)/PC. Przedstawiono korelację pomiędzy punktem występowania inwersji faz określonym na drodze doświadczalnej z wyznaczonym na podstawie zaczerpniętych z literatury modeli matematycznych.


Słowa kluczowe: mieszaniny polimerowe, izotaktyczny polipropylen, poliwęglan, właściwości reologiczne, struktura mieszanin, inwersja faz

I. Kruszelnicka, T. Sterzyński (321.4 KB)
Reologiczna i strukturalna ocena mieszanin polimerowych w warunkach inwersji faz