English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Królikowski

Wpływ rozdrabniania poli(tereftalanu etylenu) i polietylenu na właściwości mechaniczne

oraz termiczne kompozycji polimerowych

Polimery 2007, nr 10, 752


Streszczenie

Przeprowadzono badania porównawcze wpływu rozdrabniania granulatów poli(tereftalanu etylenu) (PET) i polietylenu małej gęstości (PE-LD) na szereg właściwości zarówno mieszanin obydwu polimerów w przedziale do 15% mas. zawartości fazy rozproszonej, jak i indywidualnych składowych polimerów. Metodą DSC scharakteryzowano wartości ich temperatury topnienia (Tm), temperatury zeszklenia (Tg) oraz stopień krystaliczności (X), metoda IR posłużyła do oceny budowy chemicznej, a morfologię scharakteryzowano metodą SEM. Ponadto określono właściwości mechaniczne próbek (wytrzymałość i wydłużenie względne przy rozciąganiu, moduł sprężystości, udarność z karbem - tabele 6 i 7). Ustalono, że rozdrabnianie w istotny sposób wpływa na budowę chemiczną oraz właściwości mechaniczne, przy czym z reguły następuje polepszenie tych ostatnich.


Słowa kluczowe: polietylen, poli(tereftalan etylenu), mieszaniny, rozdrabnianie, przemiany fazowe, budowa chemiczna, właściwości mechaniczne


e-mail: b.krolikowski@ipts.pl


B. Królikowski (224 KB)
Wpływ rozdrabniania poli(tereftalanu etylenu) i polietylenu na właściwości mechaniczne oraz termiczne kompozycji polimerowych