English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Król, J. Wojturska

Reometryczne badania procesu żelowania kompozycji o wzajemnie

przenikających się sieciach polimerowych otrzymanych z poliuretanu i nienasyconego poliestru

Polimery 2006, nr 5, 365


Streszczenie

Przeprowadzono badania procesu żelowania kompozycji UP/PUR typu IPN z udziałem styrenu (ST), określając parametry reologiczne szeregu różniących się składem układów od chwili zainicjowania reakcji sieciowania aż do osiągnięcia punktu żelowania. Uzyskane wyniki pozwoliły na wyjaśnienie wpływu makrokinetyki żelowania na typ tworzącej się mikrostruktury kompozycji IPN i wynikające z niej dynamiczne właściwości mechaniczne [zespolony moduł sprężystości postaciowej - Gf*; dynamiczny moduł sprężystości postaciowej (zachowawczy) - Gf, dynamiczny moduł stratności postaciowej - Gf‘‘ i współczynnik stratności mechanicznej - tgδ]. Stwierdzono, że charakter zmian parametrów reologicznych i właściwości mechanicznych zależy od zawartości PUR i ST w układzie, znacznie mniejsze znaczenie ma natomiast budowa chemiczna pierwotnej sieci poliuretanowej. Czas żelowania kompozycji IPN mieści się w przedziale od 140s do nawet 1300s. Wykazano, że szybszemu konstytuowaniu się struktury usieciowanej sprzyja duża ilość ST w układzie i niewielka w nim zawartość PUR. W przypadku układów zawierających >20% PUR lub kompozycji o małej zawartości styrenu w UP (10% mas.) proces żelowania zachodzi na tyle powoli, że przyjęte kryterium wyznaczania punktu żelowania (przecięcie się krzywych opisujących przebieg Gf i Gf‘‘ w funkcji czasu) nie może być zastosowane. Im krótszy jest czas żelowania kompozycji, tym większe stają się wartości modułów sprężystości podłużnej (Younga) tworzywa utwardzonego, oznaczane w temperaturze pokojowej (Ef20°C. Takie zachowanie wynika z tworzenia się określonego typu mikrostruktury układów szybko żelujących, tzn. układu dwufazowego z jednoskładnikową matrycą, utworzoną przez usieciowaną żywicę poliestrową, oraz dwuskładnikową fazę rozproszoną, złożoną z mieszaniny PUR i usieciowanego UP. W powoli żelujących układach o dużej zawartości PUR usieciowana struktura heterofazowa obejmuje natomiast dwuskładnikową matrycę PUR-UP i jednoskładnikową fazę rozproszoną UP.


Słowa kluczowe: poliuretany, nienasycona żywica poliestrowa, styren, wzajemnie przenikające się sieci polimerowe, skład kompozycji, makrokinetyka żelowania, dynamiczne właściwości mechaniczne


e-mail: pkrol@prz.rzeszow.pl


P. Król, J. Wojturska (250.2 KB)
Reometryczne badania procesu żelowania kompozycji o wzajemnie przenikających się sieciach polimerowych otrzymanych z poliuretanu i nienasyconego poliestru