English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Król, B. Król, K. Skrzypiec

Wizualizacja struktur nadcząsteczkowych w jonomerach poliuretanowych

metodą mikroskopii sił atomowych

Polimery 2005, nr 2, 123


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.123


Streszczenie

Przedmiotem badań wymienioną w tytule metodą (AFM) były próbki kationomerów i anionomerów poliuretanowych (PUR) syntetyzowanych z 2,4- i 2,6-diizocyjanianotoluenu, poli(kaprolaktono)diolu oraz monomerów jonogenicznych - odpowiednio N-metylodietanoloaminy lub kwasu 2,2-bis(hydroksymetylopropionowego) i przedłużanych w środowisku wodnym za pomocą 1,6-heksametylenodiaminy. Przedstawiono i szczegółowo przedyskutowano wyniki wizualizacji struktur nadcząsteczkowych na poziomie domen złożonych ze sztywnych i giętkich segmentów tworzących łańcuch poliuretanowy. Określono także charakter struktur powierzchniowych utworzonych na podłożu metalicznym w wyniku odparowania wody z wodnych dyspersji badanych jonomerów PUR. Większą różnorodność strukturalną zaobserwowano w kationomerach. Wyjaśniono to zwiększoną polarnością ich powierzchni wskutek dodatkowych możliwości tworzenia wiązań wodorowych i występowania oddziaływań jonowych. Praktyczny aspekt pracy wynika z możliwości wykorzystania jonomerów PUR do wytwarzania powłok antykorozyjnych i spoiw proszkowych materiałów ceramicznych.


Słowa kluczowe: jonomery poli(uretano-akrylowe), struktura, lakiery wodorozcieńczalne, mikroskopia sił atomowych


P. Król, B. Król, K. Skrzypiec (317.3 KB)
Wizualizacja struktur nadcząsteczkowych w jonomerach poliuretanowych metodą mikroskopii sił atomowych