English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Król, P. Król

Materiały powłokowe otrzymywane z kationomerów poliuretanowych

modyfikowanych funkcjonalizowanym silseskwioksanem.

Cz. I. Budowa chemiczna kationomerów

Polimery 2010, nr 6, 440


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.440


Streszczenie
Opisano trzyetapową syntezę wodorozcieńczalnych kationomerów poliuretanowych (PUR) na podstawie 4,4'-diizocyjanianu difenylenometanu (MDI), oligo(oksypropyleno)glikolu i N-metylodietanoloaminy (N-MDEA, dodatkowy substrat hydroksylowy i przedłużacz łańcucha), które - po utworzeniu jonów amoniowych w reakcji wprowadzonych grup N-alkilowych z HCOOH oraz (na 4. etapie) dyspergowaniu w wodzie, utworzyły trwałe dyspersje. Kationomery te na 3. etapie procesu (synteza prepolimeru uretanowo-izocyjanianowego) modyfikowano chemicznie z zastosowaniem funkcjonalizowanego grupami -OH silseskwioksanu (PHIPOSS). Budowę chemiczną kationomerów i ich ciężary cząsteczkowe scharakteryzowano metodami IR i NMR oraz chromatografii GPC. Metody te zastosowano również do scharakteryzowania otrzymanego niezależnie PHIPOSS.


Słowa kluczowe: nanokompozyty, kationomer poliuretanowy, funkcjonalizowany silseskwioksan, budowa chemiczna, ciężary cząsteczkowe


e-mail: pkrol@prz.edu.plB. Król, P. Król (445.8 KB)
Materiały powłokowe otrzymywane z kationomerów poliuretanowych modyfikowanych funkcjonalizowanym silseskwioksanem. Cz. I. Budowa chemiczna kationomerów