English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Krasowska, J. Brzeska, M. Rutkowska, P. Dacko, M. Sobota, M. Kowalczuk

Wpływ modyfikacji poli(D,L-laktydu) dodatkiem poli[(R,S)-3-hydroksymaślanu]

na przebieg jego degradacji w środowiskach naturalnych
Polimery 2008, nr 10, 730


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań degradacji środowiskowej niemodyfikowanego i modyfikowanego za pomocą amorficznego poli[(R,S)-3-hydroksymaślanu] (a-PHB) poli(D,L-laktydu) (PLA), w warunkach naturalnych - w pryzmie kompostowej z osadem czynnym bądź w wodzie Morza Bałtyckiego. Podczas degradacji kontrolowano zmiany kilku ważnych charakterystycznych parametrów obydwu tych środowisk. Proces degradacji PLA w zastosowanych warunkach charakteryzowano natomiast na podstawie zmian makroskopowych powierzchni, zmian masy, ciężaru cząsteczkowego i składu próbek. Stwierdzono, że szybkość rozkładu PLA zależy zarówno od rodzaju środowiska (proces degradacji w kompoście zachodzi szybciej, niż w wodzie morskiej), jak i od warunków w nim panujących. Obecność a-PHB przyspiesza badany proces, który przebiega tym szybciej, im większa jest zawartość tego modyfikatora. Ustalono, że degradacja PLA w naturalnych środowiskach jest rezultatem hydrolizy enzymatycznej i hydrolizy chemicznej wiązań estrowych. W środowisku wody morskiej przebiega hydroliza chemiczna, natomiast w kompoście występują obydwa mechanizmy, z przewagą działania enzymów.


Słowa kluczowe: poli(D,L-laktyd), poli[(R,S)-3-hydroksymaślan], degradacja środowiskowa, woda morska, kompost z osadem czynnym, hydroliza enzymatyczna, hydroliza chemiczna


e-mail: rutmaria@am.gdynia.pl


K. Krasowska, J. Brzeska, M. Rutkowska, P. Dacko, M. Sobota, M. Kowalczuk (140.5 KB)
Wpływ modyfikacji poli(D,L-laktydu) dodatkiem poli[(R,S)-3-hydroksymaślanu] na przebieg jego degradacji w środowiskach naturalnych