English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Kolarz, A. Jakubiak, J. Jezierska

Wpływ budowy polimerowych katalizatorów utleniania na ich aktywność katalityczną

Polimery 2006, nr 7-8, 561


Streszczenie

Zbadano wpływ budowy określonej grupy polimerowych katalizatorów utleniania na ich aktywność katalityczną w modelowej reakcji utleniania hydrochinonu do p-benzochinonu nadtlenkiem wodoru. W tym celu metodą polimeryzacji suspensyjnej otrzymano dwie serie terpolimerów akrylonitrylu (AN) i octanu winylu (VA) usieciowanych bądź diwinylobenzenem (DVB), bądź też triakrylanem (1,1,1)-trihydroksymetylopropanu (TMPA), bądź też trimetakrylanem (1,1,1)-trihydroksymetylopropanu (TMPMA). W zależności od rodzaju monomeru sieciującego powstające usieciowane produkty miały strukturę żelową albo porowatą. Metodą dwustopniową poddano aminolizie hydrazyną grupy nitrylowe terpolimeru, a utworzone na tym etapie hydrazynowe grupy aminowe modyfikowano tiomocznikiem wobec jodku alkilu. Uzyskano nośniki z grupami aminoguanidynowymi, karboksylowymi i hydroksylowymi, których budowę scharakteryzowano metodą FT-IR. Właściwe katalizatory uzyskiwano w wyniku sorpcji jonów Cu(II) przez te nośniki. Porównano stopień przereagowania hydrochinonu (LH2Q), wydajność p-benzochinonu (YQ) jako głównego produktu oraz obliczaną na tej podstawie selektywność (S) (S=YQ/LH2Q) przedstawionych powyżej katalizatorów oraz katalizatorów uzyskanych na drodze jednoetapowej aminolizy terpolimerów węglanem guanidyny lub węglanem aminoguanidyny. Katalizatory usieciowane DVB i poddane jednostopniowej modyfikacji charakteryzowały się największą aktywnością i selektywnością (blisko 100 %). We wszystkich przypadkach katalizatory z grupami aminoguanidynowymi były bardziej aktywne niż katalizatory z grupami hydrazynowymi, niepoddanymi dalszej modyfikacji. Przedstawione wyniki badań świadczą o tym, że o aktywności badanych katalizatorów, w tym także o ich selektywności, decydują warunki sprzyjające powstawaniu kompleksu N2O2 oraz korzystne mikrośrodowisko wytwarzane przez wolne, nieskompleksowane grupy funkcyjne.


Słowa kluczowe: usieciowane terpolimery akrylonitrylu, aminoliza hydrazyną, nośniki z grupami aminoguanidynowymi, katalizatory utleniania, aktywność, selektywność


e-mail: bozena.kolarz@pwr.wroc.pl


B. Kolarz, A. Jakubiak, J. Jezierska (205.9 KB)
Wpływ budowy polimerowych katalizatorów utleniania na ich aktywność katalityczną