English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Kloziński, T. Sterzyński, B. Samujło

Wpływ wywołanych przepływem zmian gęstości polimerów na pomiary reometryczne (j. ang.)

Polimery 2009, nr 1, 57


Streszczenie
Pomiary przeprowadzono za pomocą reometru wytłaczarkowego używając dysz cylindrycznych o przekroju kołowym z różnym stosunkiem długości do średnicy (L/D). Badano polietylen małej gęstości (PE-LD), polietylen średniej gęstości (PE-MD) oraz ich mieszaninę w stosunku 1:1 wyznaczając diagramy p-v-T. Na podstawie wykresów p-v-T określano objętość właściwą, a następnie gęstość (&ro;) polimeru, w warunkach ciśnienia i temperatury (p, T) odpowiadającym wartościom tych parametrów podczas pomiarów reologicznych (rys. 4). To umożliwiło ocenę rzeczywistej wartości objętościowego natężenia przepływu Q. W przeprowadzonych badaniach wykazano istotny wpływ charakterystycznych wielkości kanału dyszy pomiarowej (L i D) na zmiany gęstości polimeru (rys. 5, tabela 1). Potwierdzono również zróżnicowanie &ro;, w takich samych warunkach przetwórczych, dla różnego typu polietylenu.


Słowa kluczowe: pomiary reologiczne, diagram p-v-T, gęstość, lepkość, polietylen


e-mail: Arkadiusz.Klozinski@put.poznan.pl

Arkadiusz Kloziński, Tomasz Sterzyński, Bronisław Samujło (108.7 KB)
The impact of flow induced changes of polymers density on rheological measurements