English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Klepka, H. Dębski, H. Rydarowski

RAPID COMMUNICATION
Charakterystyka polietylenu dużej gęstości i symulacja jego właściwości metodą elementów skończonych (j. ang.)

Polimery 2009, nr 9, 668


Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę cech wytrzymałościowych wytworów z polietylenu, otrzymanych różnymi metodami przetwórstwa, celem uzyskania określonych danych wejściowych do analizy numerycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES, ang. finite element method). Próbki z polietylenu dużej gęstości poddano jednoosiowemu rozciąganiu z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej i przeanalizowano zmiany wartości naprężenia oraz odkształcenia w zależności od warunków prowadzenia badań. Określono także stopień krystaliczności próbek otrzymanych z wytworu wytłaczanego i wtryskiwanego oraz badano zmiany, pod wpływem narastającego w czasie obciążenia zewnętrznego, cech wewnętrznych wytworu w wybranych obszarach próbek badanych. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych opracowano charakterystyki materiałowe i określono wartości parametrów modeli numerycznych, w zależności od zastosowanej metody wytwarzania próbki. Symulacje numeryczne prowadzono w ujęciu liniowym, stanowiącym uproszczoną analizę w zakresie obowiązywania prawa Hooke’a, jak również w zakresie fizycznie nieliniowym, uwzględniającym rzeczywiste charakterystyki tworzywa w trakcie procesu obciążania próbki. Badania numeryczne pozwoliły na określenie stanu odkształcenia oraz naprężenia w całej próbce w zależności od warunków jej wytwarzania.

Słowa kluczowe: polietylen, właściwości mechaniczne, stopień krystaliczności, analiza metodą elementów skończonych


e-mail: t.klepka@pollub.pl


T. Klepka, H. Dębski, H. Rydarowski (142.1 KB)
Charakterystyka polietylenu dużej gęstości i symulacja jego właściwości metodą elementów skończonych (j. ang.)