English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Kicko-Walczak

Nowe bezhalogenowe antypireny – uniepalnianie nienasyconych żywic poliestrowych

z zastosowaniem związków boru

Polimery 2008, nr 2, 126


Streszczenie

Oceniono efektywność uniepalniającego działania nowych bezhalogenowych antypirenów (flame retardant - FR) w postaci wybranych związków boru (zarówno krystalicznych, jak i ciekłych) nienasyconych żywic poliestrowych (UP). Określono wpływ rodzaju i ilości dodatków FR na poziom palności oraz termostabilność kompozycji i laminatów poliestrowo-szklanych metodami oznaczania wskaźnika tlenowego (OI), analizy termograwimetrycznej oraz z zastosowaniem kalorymetru stożkowego. Wykonano pomiary czasu żelowania i lepkości kompozycji przed ich utwardzeniem oraz właściwości mechanicznych utwardzonych kompozycji. Stwierdzono, że badane związki boru ograniczają palenie UP i zmieniają zachowanie się materiału w płomieniu, nie pogarszając przy tym właściwości fizycznych i wytrzymałościowych utwardzonych żywic.


Słowa kluczowe: nienasycone żywice poliestrowe, antypireny borowe, uniepalnianie nienasyconych żywic poliestrowych, charakterystyka ogniowa, właściwości wytrzymałościowe


e-mail: ewa.kicko-walczak@ichp.pl


E. Kicko-Walczak (143.1 KB)
Nowe bezhalogenowe antypireny - uniepalnianie nienasyconych żywic poliestrowych z zastosowaniem związków boru