English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Kelar

Modyfikowany fulerenami poliamid 6 wytwarzany metodą anionowej polimeryzacji ε-kaprolaktamu

Polimery 2006, nr 6, 415


Streszczenie

ε-Kaprolaktam zawierający zdyspergowane w nim fulereny (w ilości 0,05; 0,1 lub 0,3 % mas.) poddawano polimeryzacji anionowej, po czym uzyskane produkty granulowano. Oparte na pomiarach temperatury badanie kinetyki polimeryzacji oraz krystalizacji utworzonego polimeru wykazało, że fulereny (w badanym zakresie stężeń) nie inhibitują polimeryzacji monomeru, natomiast nieznacznie spowalniają proces krystalizacji poliamidu 6 oraz zmniejszają stopień krystaliczności (wyniki DSC). Strukturę fazy krystalicznej scharakteryzowano metodą WAXS. Badania TGA świadczą o tym, że fulereny odgrywają też rolę stabilizatora termicznego PA 6. Zgodnie z wynikami DMTA, w całym badanym zakresie temperatury (od -90°C do +240°C) wartości modułu zachowawczego (E') PA 6 modyfikowanego fulerenami są większe niż E' niemodyfikowanego PA 6. Naprężenie zrywające PA 6 oraz jego moduł sprężystości przy rozciąganiu polepszają się pod wpływem modyfikacji, natomiast wydłużenie przy zerwaniu i udarność nieco maleją. Sumaryczne wyniki oceny omawianych produktów prowadzą do wniosku, że optymalna zawartość fulerenów w PA 6 wynosi 0,1 % mas.


Słowa kluczowe: anionowa polimeryzacja ε-kaprolaktamu, fulereny, modyfikacja, struktura, właściwości cieplne, właściwości mechaniczne


e-mail: Krystyna.Kelar@put.poznan.pl


K. Kelar (198.4 KB)
Modyfikowany fulerenami poliamid 6 wytwarzany metodą anionowej polimeryzacji ε-kaprolaktamu