English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

İ. Kaya, F. Doğan

Otrzymywanie, charakterystyka i proces degradacji termicznej poli-4-[(4-hydroksy-2-metylofenylo)iminometylo]-2,6-dimetylofenolu (j. ang.)

Polimery 2010, nr 9, 646


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.646

Streszczenie

Wymieniony w tytule polimer (P-4-HMPIMP) typu polizasady Schiffa otrzymywano metodą utleniającej polikondensacji odpowiedniego monomeru (4-HMPIMP) (schemat A) w zasadowym środowisku roztworu KOH, z zastosowaniem jako środków utleniających NaOCl, H2O2 bądź powietrza. Określono wpływ warunków procesu, rodzaju i stężenia środka utleniającego, temperatury (40—80 °C) oraz czasu trwania (5—20 h) na wydajność P-4-HMPIMP (tabela 1). Budowę monomeru i polimeru scharakteryzowano na podstawie widm FT-IR (rys. 1), 1H NMR (rys. 2) oraz 13C NMR a także analizy elementarnej. Przedstawiono też wyniki badania metodami cyklicznej woltametrii (rys. 3), UV-Vis (rys. 4), przewodnictwa elektrycznego (rys. 5) i przebiegu krzywych TG-DTG-DTA(rys. 6 i 7). Wartości Mn i Mw oraz polidyspersyjność próbek P-4-HMPIMP otrzymanych wobec różnych środków utleniających uzyskiwano metodą chromatograficzną SEC (tabela 2). Wyniki te posłużyły do szczegółowego scharakteryzowania elektrochemicznych i optycznych (poziomy energetyczne oraz położenia pasm wzbronionych, tabela 3) a także kinetycznych i termodynamicznych parametrów procesu degradacji termicznej wyznaczonych trzema różnymi metodami: Coatsa-Redterna, Mac Callma-Tannera, van Krevelena (tabela 4, rys. 8—10).


Słowa kluczowe: poli-4-[(4-hydroksy-2-metylofenylo)iminometylo]-2,6-dimetylofenol, synteza, pasmo wzbronione, przewodnictwo, analiza termiczna.


e-mail: kayaismet@hotmail.com


İ. Kaya, F. Doğan (223.4 KB)
Otrzymywanie, charakterystyka i proces degradacji termicznej poli-4-[(4-hydroksy-2-metylofenylo)iminometylo]-2,6-dimetylofenolu (j. ang.)