English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Kaya, S. Çulhaoglu

Otrzymywanie, struktura i właściwości nowych oligo(eterów azometinowych) zawierających

lub nie atomy chloru w łańcuchu głównym (j. ang.)

Polimery 2009, nr 4, 266


Streszczenie
Zsyntetyzowano dwa monomery dialdehydowe tj.: 4-({2-[(4-formylofenoksy)metylo]benzylo}oksy)benzaldehyd (2-FPMBB) i 4-({4-[(4-formylofenoksy)metylo]benzylo}oksy)benzaldehyd (4-FPMBB) (Schemat A). Metodą polikondensacji aromatycznych diamin z jednym z dwu dialdehydów otrzymano oligomery zawierające ugrupowania azometinowe (O1, O2, O3 i O4, Schematy B i C). Dialdehydy oraz oligomery charakteryzowano za pomocą FT-IR, 1H NMR i 13C NMR (rys. 1-3, tabele 1-3). Metodą chromatografii żelowej (SEC) wyznaczono rozkład ciężarów cząsteczkowych zsyntetyzowanych oligomerów (tabela 5). Ich stabilność termiczną oceniano za pomocą analizy termograwimetrycznej (TGA) oraz różnicowej analizy termicznej (DTA) (rys. 9-11, tabela 4). Stwierdzono, że w temp. 1000° ubytek masy oligomerów O1, O2, O3 i O4 wynosił odpowiednio 54,74, 46,27, 54,85 i 53,10%. We wszystkich przypadkach, w wysokiej temperaturze, w pierwszej kolejności rozrywane są wiązania iminowe (-HC=N-). Na podstawie badań TGA ustalono, że oligomery O2 i O4, zawierające atomy chloru w łańcuchu, charakteryzują się w temp. 1000° lepszą stabilnością termiczną niż oligomery O1 i O3 niezawierające atomów chloru.


Słowa kluczowe: oligoazometiny, monomery dialdehydowe, rozkład ciężarów cząsteczkowych, stabilność termiczna


e-mail: kayaismet@hotmail.com


I. Kaya, S. Çulhaoglu (495 KB)
Otrzymywanie, struktura i właściwości nowych oligo(eterów azometinowych) zawierających lub nie atomy chloru w łańcuchu głównym (j. ang.)