English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Kaya, A. Bilici

Otrzymywanie, struktura, przewodnictwo elektryczne, właściwości elektrochemiczne

oraz działania przeciwbakteryjne zawierających ugrupowanie azometinowe monomeru

i oligomeru na podstawie 4-hydroksybenzaldehydu i 2-aminopirydyny (j. ang.)

Polimery 2007, nr 11-12, 827


Streszczenie

Zbadano wpływ temperatury (50-80°C), czasu trwania (do 15h) oraz rodzaju (NaOCl, tlen powietrza, H2O2) i stężenia czynnika utleniającego na przebieg utleniającej polimeryzacji 4-[(pirydyn-2-ylo-imino)metylo]fenolu (4-PIMP) w wodnym środowisku zasadowym na wydajność powstających oligomerów (O-4-PIMP), określając optymalne warunki tego procesu (tabele 1 i 2). Produkty charakteryzowano metodami 1H NMR, 13C NMR, FT-IR, UV-VIS, chromatografii żelowej, analizy termicznej (TG-DTA) (rys. 1-5 i 7, tabela 3). Wartości Mn O-4-PIMP mieszczą się w przedziale 1250-4450; oligomer odznacza się lepszą odpornością cieplną niż monomer. Na podstawie wyników pomiarów woltametrycznych szczegółowo scharakteryzowano elektrochemiczne właściwości 4-PIMP i O-4-PIMP, w tym wpływ domieszkowania jodem O-4-PIMP na przewodnictwo elektryczne (rys. 6 i 8). Porównano przeciwbakteryjne działanie 4-PIMP i O-4-PIMP w stosunku do 8 szczepów bakterii (tabela 8).


Słowa kluczowe: 4-[(pirydyn-2-ylo-imino)metylo]fenol, oligomery, polimeryzacja utleniająca, właściwości elektrochemiczne, działanie przeciwbakteryjne


e-mail: kayaismet@hotmail.com


I. Kaya, A. Bilici (150.1 KB)
Otrzymywanie, struktura, przewodnictwo elektryczne, właściwości elektrochemiczne oraz działania przeciwbakteryjne zawierających ugrupowanie azometinowe monomeru i oligomeru na podstawie 4-hydroksybenzaldehydu i 2-aminopirydyny (j. ang.)