English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Pawlak, A. Gałęski

Kawitacje podczas jednoosiowego rozciągania polimerów

częściowo krystalicznych (j. ang.)

Polimery 2011, nr 9, 627


Streszczenie

Opisano stan wiedzy na temat zjawiska kawitacji, obserwowanego podczas deformacji jednoosiowej polimerów częściowo krystalicznych (rys. 1). Do kawitacji dochodzi wówczas, gdy naprężenie, pod wpływem którego rozerwaniu ulega faza amorficzna, ma mniejszą wartość niż naprężenie powodujące rozpoczęcie deformacji plastycznej kryształów. W tekście omówiono szczegółowo ten ostatni proces i warunki, które muszą zostać spełnione, aby polimer kawitował. Szczególną uwagę zwrócono na mechanizmy deformacji plastycznej i kawitacji w polietylenie, polipropylenie oraz poliamidzie (rys. 2—4). Przedstawiono przy tym wyniki przeprowadzonych w ostatnich latach własnych prac w tej dziedzinie (tabela 1, rys. 5—7).


Słowa kluczowe: polimery częściowo krystaliczne, deformacja plastyczna, kawitacja, polietylen, polipropylen


e-mail: apawlak@bilbo.cbmm.lodz.pl


A. Pawlak, A. Gałęski

Kawitacje podczas jednoosiowego rozciągania polimerów częściowo krystalicznych (j. ang.)