English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Karaszewska, J. Bucheńska

Antybakteryjne włókna poliestrowe zawierające jony srebra.

Cz. I. Modyfikacja włókien

Polimery 2010, nr 9, 668


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.668

Streszczenie

Opracowano dwuetapową metodę modyfikacji włókien poliestrowych z poli(tereftalanu etylenu) (PET), w wyniku której otrzymano włókna o właściwościach antybakteryjnych przeznaczonych na nici chirurgiczne do zastosowań medycznych. Na pierwszym etapie modyfikacji do makrocząsteczek powierzchniowej warstwy polimeru wprowadzano grupy karboksylowe na drodze szczepienia PET kwasem metakrylowym lub akrylowym. Na drugim etapie zaszczepione włókna napawano roztworem biocydu nasycając je jonami srebra (AgNO3). Metodą grawimetryczną, na podstawie określonych badaniami stopni szczepienia (X), wyznaczono teoretyczną ilość grup COOH, a następnie analitycznie zweryfikowano poprawność obliczeń. Oceniono, że stopień napawania włókien biocydem (ZAg) rośnie wraz ze stopniem szczepienia, zależy więc od ilości wprowadzonych do łańcucha polimeru grup karboksylowych a także od stężenia roztworu AgNO3.


Słowa kluczowe: włókna poliestrowe, poli(tereftalan etylenu), szczepienie, kwas akrylowy, napawanie biocydem, właściwości antybakteryjne.


e-mail: akaraszewska@iw.lodz.pl, jbuchens@p.lodz.pl


A. Karaszewska, J. Bucheńska (107.8 KB)
Antybakteryjne włókna poliestrowe zawierające jony srebra. Cz. I. Modyfikacja włókien