English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Jeziórska

Wpływ pochodnej bis(2-oksazoliny) jako kompatybilizatora oraz warunków

wytłaczania reaktywnego na właściwości mieszanin poliamid 6/poli(tereftalan etylenu)

Polimery 2006, nr 5, 351


Streszczenie

Zbadano wpływ warunków wytłaczania reaktywnego [częstotliwość obrotów ślimaka (n, 0,67-2,00s-1) oraz czasu (t, 60-360s)], a także stężenia (0,2% mas. lub 0,4% mas.) kompatybilizującego modyfikatora [2,2-(1,3-fenyleno)-bis(2-oksazoliny), PBO] na niektóre właściwości przetwarzanych mieszanin poliamidu 6 (PA6, 80% mas.) i poli(tereftalanu etylenu) (PET, 20% mas.). Proces prowadzono w dwuślimakowej wytłaczarce współbieżnej (D=25 mm, L/D=33) w temperaturze układu uplastyczniającego wynoszącej 245°C. Zbadano i szczegółowo zinterpretowano zależności wskaźnika szybkości płynięcia (MFR), liczby lepkościowej (LL), a także rozpuszczalności (R) w 85-proc. kwasie mrówkowym (selektywnym rozpuszczalniku PA6) od wartości t oraz n. Ogólnie biorąc, przedłużanie czasu t oraz zwiększanie częstotliwości n powodują wzrost LL i związany z tym spadek MFR; rozpuszczalność maleje z przedłużaniem t, rośnie zaś ze wzrostem n. Przebieg tych zależności komplikuje niejednoznaczny wpływ zmiany ilości PBO. Metodami FT-IR oraz na podstawie oceny selektywnej rozpuszczalności udowodniono, że w wyniku badanego procesu powstaje blokowy kopolimer PA6-blok-PBO-blok-PET [równanie (1)].


Słowa kluczowe: wytłaczanie reaktywne, warunki, mieszaniny poliamid 6/poli(tereftalan etylenu), 2,2-(1,3-fenyleno)-bis(2-oksazolina), kompatybilizacja, kopolimer blokowy, wskaźnik szybkości płynięcia, rozpuszczalność


e-mail: regina.jeziorska@ichp.pl


R. Jeziórska (144.1 KB)
Wpływ pochodnej bis(2-oksazoliny) jako kompatybilizatora oraz warunków wytłaczania reaktywnego na właściwości mieszanin poliamid 6/poli(tereftalan etylenu)