English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Jeziórska, B. Świerz-Motysia, M. Zielecka, M. Studziński

Nanokompozyty poliamid/nanokrzemionka o budowie sferycznej

Polimery 2009, nr 10, 647


Streszczenie
Otrzymano nanokompozyty poliamidu 6 z nanocząstkami krzemionki (SGS) o budowie sferycznej, różniące się zawartością (od 0,5 % do 4 % mas.) napełniacza oraz wymiarami jego cząstek (60, 100 lub 130nm). Określono wpływ obu tych parametrów na właściwości użytkowe produktu na podstawie oceny masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR), statycznych i dynamicznych właściwości mechanicznych, odporności cieplnej i chemicznej, palności oraz chłonności wody. Wykazano, że dzięki zastosowanej metodzie wytwarzania nanokompozytu, tj. wytłaczania przy użyciu ścinająco-mieszającej konfiguracji ślimaków wytłaczarki jest możliwe uzyskanie równomiernego rozproszenia cząstek SGS w nanokompozycie, co powoduje znaczne polepszenie badanych właściwości. Stwierdzono, że cechy nanokompozytów różnią się w zależności od zawartości i wymiarów cząstek napełniacza, przy czym SGS o wymiarach 60nm wykazują tendencję do tworzenia aglomeratów a nanokompozyty PA/SGS z udziałem 4% SGS o wymiarach 130nm charakteryzują się najlepszym zespołem badanych właściwości.

Słowa kluczowe: poliamid 6, nanokrzemionka, nanokompozyty, dyspersja, właściwości mechaniczne, właściwości użytkowe


e-mail: regina.jeziorska@ichp.pl


R. Jeziórska, B. Świerz-Motysia, M. Zielecka, M. Studziński (187.7 KB)
Nanokompozyty poliamid/nanokrzemionka o budowie sferycznej