English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Jeziórska, B. Świerz-Motysia, A. Szadkowska

Modyfikatory do recyklingu tworzyw polimerowych: otrzymywanie, właściwości i zastosowanie

Polimery 2010, nr 10, 748


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.748

Streszczenie

Opracowaną we własnym zakresie metodą reaktywnego wytłaczania metakrylanu glicydylu (GMA) z liniowym polietylenem małej gęstości (PE-LLD) lub elastomerem etylenowo-oktenowym (EOR), w dwuślimakowej wytłaczarce współbieżnej otrzymano modyfikatory do recyklingu tworzyw polimerowych. Budowę chemiczną uzyskanych produktów (EOR-g-GMA oraz PE-LLD-g-GMA) oraz zawartość GMA w próbkach szczepionego polimeru potwierdzono na podstawie analizy FT-IR. Metodą DSC oceniono również wpływ GMA na właściwości cieplne produktów. Strukturę modyfikowanych tworzyw polimerowych zobrazowano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Określono masowy wskaźnik szybkości płynięcia i zależność jego wartości od stężenia inicjatora i stężenia GMA a także od szybkości obrotowej ślimaka. Scharakteryzowano właściwości mechaniczne oraz przetwórcze samych modyfikatorów, jak również modyfikowanych z ich udziałem odpadów tworzyw polimerowych stwierdzając, że otrzymane związki mogą być stosowane jako modyfikatory udarności i promotory kompatybilizacji mieszanin polimerowych.


Słowa kluczowe: recykling polimerów, reaktywne wytłaczanie, modyfikatory, właściwości.


e-mail: regina.jeziorska@ichp.pl


R. Jeziórska, B. Świerz-Motysia, A. Szadkowska (646.4 KB)
Modyfikatory do recyklingu tworzyw polimerowych: otrzymywanie, właściwości i zastosowanie