English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Jeziórska

Reaktywna kompatybilizacja mieszanin elastomer estrowy/poliamid 6

polietylenem małej gęstości funkcjonalizowanym oksazoliną

Polimery 2005, nr 4, 291


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.291


Streszczenie

Zbadano wpływ dodatku polietylenu szczepionego metylomaleinianem rycynolo-2-oksazoliny (PE-g-MRO) jako kompatybilizatora na morfologię, przemiany fazowe i wybrane właściwości mechaniczne mieszanin termoplastyczny elastomer estrowy/poliamid 6 (TPE-E/PA6) otrzymanych w wyniku reaktywnego wytłaczania. Metodą różnicowej analizy termicznej (DSC) wyznaczono parametry termodynamiczne (wartości temperatury zeszklenia i temperatury oraz entalpii przemian krystalizacji i topnienia mieszanin w funkcji ich składu), a metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) scharakteryzowano morfologię mieszanin TPE-E/PE-g-MRO/PA6. Ponadto zbadano statyczne właściwości mechaniczne przy rozciąganiu i zginaniu oraz udarność (wg Charpy’ego) i temperaturę ugięcia pod obciążeniem. Stwierdzono, że badane mieszaniny charakteryzują się kompatybilną strukturą heterogeniczną, która powstaje w toku reaktywnego wytłaczania w wyniku reakcji z udziałem grup funkcyjnych TPE-E, PA6 i PE-g-MRO. Struktura stabilizuje się na poziomie mikrofazowym, co pozwala na uzyskanie dużej udarności i doskonałych właściwości mechanicznych. Wyniki badań SEM są zgodne z wynikami badań DSC i ekstrakcji w kwasie mrówkowym oraz wskazują na powstawanie nowych kopolimerów TPE-E-blok-PA, które zwiększają oddziaływania międzyfazowe. Wyniki potwierdzają skuteczne działanie PE-g-MRO jako kompatybilizatora mieszanin TPE-E/PA6 powodującego polepszenie większości właściwości użytkowych tych mieszanin, zwłaszcza udarności.


Słowa kluczowe: termoplastyczny elastomer estrowy, poliamid 6, mieszaniny, polietylen małej gęstości funkcjonalizowany oksazoliną, kompatybilizacja, reaktywne wytłaczanie, struktura, właściwości cieplne, właściwości mechaniczne

R. Jeziórska (231.1 KB)
Reaktywna kompatybilizacja mieszanin elastomer estrowy/poliamid 6 polietylenem małej gęstości funkcjonalizowanym oksazoliną