English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Jęczalik, M. Baumann

Synteza i fotoutwardzanie metakrylouretanów z polibutadienoli o różnych ciężarach cząsteczkowych

Polimery 2010, nr 2, 93


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.093

Streszczenie
Na podstawie polibutadienoli (HTPB) różniących się ciężarem cząsteczkowym oraz dwóch typów diizocyjanianów (TDI lub IPDI) zsyntetyzowano nowe oligobutadienometakrylouretany, które następnie sieciowano za pomocą promieniowania UV w obecności fotoinicjatora. Określono wpływ ciężaru cząsteczkowego użytego w syntezie polibutadienolu, a więc długości segmentu miękkiego w produktach, na właściwości wytworzonych polimerów. Wyznaczono charakterystykę płynięcia syntezowanych oligomerów, oceniono wytrzymałość mechaniczną, twardość oraz chłonność wody i rozpuszczalników organicznych (rys. 5) usieciowanych polibutadienometakrylouretanów, a metodą DSC określono ich temperaturę zeszklenia. Stwierdzono, że właściwości wytworzonych, fotosieciowanych polimerów zależą od ciężaru cząsteczkowego użytego do syntezy polibutadienolu.


Słowa kluczowe: polibutadienol, metakrylouretany, fotopolimeryzacja, właściwości mechaniczne


e-mail: jerzy.jeczalik@put.poznan.pl

J. Jęczalik, M. Baumann (126.1 KB)
Synteza i fotoutwardzanie metakrylouretanów z polibutadienoli o różnych ciężarach cząsteczkowych