English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Jastrzębska, M. Rutkowska, H. Janik, S. Jose, S. Thomas

Morfologia i właściwości mechaniczne recyklatu z laminatu polietylen/poliamid 6 (j. ang.)
Polimery 2009, nr 11-12, 801


Streszczenie
W pracy badano wpływ kompatyblizatorów na morfologię i właściwości mechaniczne mieszanin polietylen/poliamid 6 (PE/PA6). Określono właściwości recyklatu uzyskanego z odpadów barierowej folii wielowarstwowej, składającej się z 80 % mas. polietylenu (PE) i 20 % mas. poliamidu 6 (PA6). W celu poprawienia kompatybilności układu zastosowano dwa kompatybilizatory: kopolimer etylen/propylen szczepiony bezwodnikiem maleinowym (EPM-g-MA) lub karboksylowany polietylen (PE-COOH) w ilości 5 % mas. lub 10 % mas. Mieszaniny polimerowe z odpadów folii wielowarstwowej PE/PA6 otrzymywano za pomocą systemu uplastyczniającego Brabender w dwóch etapach w temp. 220°C, z prędkością rotatora wynoszącą 50obr/min. W pierwszym etapie mieszaniny topiono w ciągu 2min, następnie, w drugim etapie, po dodawaniu kompatyblizatora mieszano je jeszcze 3min, po czym prasowano. Strukturę morfologiczną uzyskanych materiałów polimerowych badano używając mikroskopu elektronowego TESLA BS 500. Po dodaniu kompatybilizatorów układ stał się bardziej homogeniczny. Rozmiar domen poliamidu 6 w matrycy polietylenowej kompatybilizowanych mieszanin zmalał znacznie w porównaniu z mieszaniną bez kompatyblizatora (rys. 2 i 4). Mieszaniny PE/PA6 z dodatkiem kompatybilizatora i to zarówno w ilości 5 % mas. i 10 % mas. charakteryzują się lepszymi właściwościami mechanicznymi niż próbka niekompatybilizowana (dwukrotnie wyższy moduł Younga) (rys. 1 i 3).

Słowa kluczowe: kompatybilizator, mieszaniny, polietylen, poliamid 6, morfologia, właściwości mechaniczne


e-mail: mariola@am.gdynia.pl


M. Jastrzębska, M. Rutkowska, H. Janik, S. Jose, S. Thomas (150.9 KB)
Morfologia i właściwości mechaniczne recyklatu z laminatu polietylen/poliamid 6 (j. ang.)