English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Janowska, W. M. Rzymski, M. Kmiotek, A. Kucharska, A. Kasiczak

Właściwości termiczne i palność chlorosulfonowanego polietylenu

Polimery 2009, nr 4, 245


Streszczenie
Przedstawiono wyniki badań stabilności termicznej w temp. do 800° w atmosferze powietrza oraz palności czterech rodzajów chlorosulfonowanego polietylenu (CSM) różniących się zawartością chloru (22-43%). Na podstawie badań komplementarnych zinterpretowano krzywe termiczne elastomerów z punktu widzenia ich przemian chemicznych. Wyniki analizy termograwimetrycznej wskazują na trójetapowy mechanizm rozkładu. Wyznaczono liczbowe wartości wskaźników stabilności termicznej (T5 i T50) oraz szybkości wydzielania chlorowodoru i rozkładu termooksydacyjnego. Stwierdzono, że wydzielający się podczas destrukcji HCl sprzyja jonowemu a nie rodnikowemu (homolitycznemu) mechanizmowi rozkładu CSM, co prowadzi do istotnego zmniejszenia szybkości tego procesu. Mechanizm takiej autoinhibicji nie wywiera jednak decydującego wpływu na odporność cieplną badanych polimerów, odgrywa natomiast istotną rolę w ograniczeniu ich palności (określanej wartością wskaźnika tlenowego OI). Rodzaje CSM, w których zawartość związanego chloru jest ≥35% należą do grupy polimerów niepalnych, pozostałe natomiast - do grupy samogasnących.


Słowa kluczowe: chlorosulfonowany polietylen, analiza termiczna, odporność cieplna, palność, właściwości termiczne, krzywe termiczne, wskaźnik tlenowy


e-mail: janowska@p.lodz.pl


G. Janowska, W. M. Rzymski, M. Kmiotek, A. Kucharska, A. Kasiczak (119.9 KB)
Właściwości termiczne i palność chlorosulfonowanego polietylenu