English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Janik, A. Balas

Budowa chemiczna i właściwości fizyczne usieciowanych poliuretanów segmentowych

Polimery 2009, nr 3, 195


Streszczenie
Przedmiotem badań były poliuretany (PUR) segmentowe otrzymywane w dwuetapowej syntezie oligomerycznego α,ω-dihydroksy(adypinianu etylenowo-butylenowego) oraz dwóch różnych aromatycznych diizocyjanianów: 4,4'-diizocyjanianu difenylenometanu (MDI) albo MDI modyfikowanego diizocyjanianem karbodiimidu. Na etapie przedłużania łańcucha, oprócz typowo używanego do tego celu 1,4-butanodiolu, stosowano sieciujący triol - 1,3-dihydroksy-2-(hydroksymetyleno)propan (TMP). Budowę chemiczną otrzymanych PUR scharakteryzowano metodą IR. Określono wpływ składu PUR (rodzaj diizocyjanianu a także stosunek diol/triol w układzie sieciującym i jego ilość) na ich pęcznienie równowagowe w dimetyloformamidzie oraz właściwości mechaniczne. Wyniki przedyskutowano z punktu widzenia specyfiki struktury powstającej sieci.


Słowa kluczowe: poliuretany, sieciowanie, budowa chemiczna, pęcznienie równowagowe, właściwości mechaniczne przy rozciąganiu


e-mail: janik@urethan.chem.pg.gda.pl


H. Janik, A. Balas (125.1 KB)
Budowa chemiczna i właściwości fizyczne usieciowanych poliuretanów segmentowych